HomeRegulamin konkursu “Zdobądź zestaw Neverendingtravel.pl”

Regulamin konkursu “Zdobądź zestaw Neverendingtravel.pl”

                § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Zdobądź zestaw Neverendingtravel.pl” (zwanym dalej “Konkursem”), jest www.neverendingtravel.pl.
2. Fundatorem nagród jest https://www.facebook.com/fabrykaekspresji/.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/neverendingtravel/
              § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Facebooku,
c) przestrzegające regulaminu Facebooka, który znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/legal/term….
2. Czas trwania konkursu 19 września 2017 r. – 22 października .
                  § 3. NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest zestaw emaliowany kubek z logo bloga, poduszka, worek oraz podkładka pod myszkę.
2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.
4. Nagrody są zwolnione z podatku zryczałtowanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o PIT art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.).
              § 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy pod postem konkursowym opublikować zdjęcie z wakacji wraz z krótką historią na jego temat. Komisja konkursowa wybierze najciekawszy komentarz, który otrzyma nagrodę.
3. Zwycięzca zostanie ogłoszeny w dniu 23 października 2017 r. Ogłoszenie wyników zostanie przekazane zwycięzcy również w prywatnej wiadomości na Facebooku.
4. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu Facebook oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody. Brak informacji w terminie 2 (dwóch) dni od ogłoszenia wyników konkursu oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. W przypadku, gdy Zwycięzcą jest osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda ustawowego przedstawiciela na udział w konkursie oraz odebranie nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora Konkursu.
7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator zastrzega prawo do nie brania pod uwagę odpowiedzi osoby naruszającej zasady konkursu.
                  § 5. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres Organizatora w czasie trwania konkursu, jednak nie później, niż w terminie 1 (jednego) dnia od jego zakończenia.
2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji.
3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter wiążący.
                § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów statystycznych na potrzeby niniejszego konkursu, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm). Dane osobowe zbierane są tylko na czas konkursu i po jego zakończeniu zostaną usunięte z bazy danych Organizatora.
3. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z dnia 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 471).
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w sposób polubowny lub przy braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Nagrody w konkursie

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.